covid unicef

 • ปลอดโรคไวรัส COVID-19

  ปลอดโรคไวรัส COVID-19

 • How to...ทำความสะอาด

  How to...ทำความสะอาด

 • ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล มาดี มีดีที่ข้อมูล

  ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล มาดี มีดีที่ข้อมูล

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2563

 • สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ส.2563-02

  สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ส.2563-02

 • สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • ช่องทางกาารให้ข้อมูล มีหลายวิธีดังนี้

  ช่องทางกาารให้ข้อมูล มีหลายวิธีดังนี้

 • มาดี 2563

  มาดี 2563

 • 1 กรกฏาคม 2563 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  1 กรกฏาคม 2563 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • มารู้จัก...สำมะโนประชากรฯ

  มารู้จัก...สำมะโนประชากรฯ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

Previous
Next
 • การประชุม ITA

  การประชุม ITA

 • ลงพื้นที่ตรวจงาน

  ลงพื้นที่ตรวจงาน

 • ฉีดวัคซีนเข็มแรก

  ฉีดวัคซีนเข็มแรก

 • การประชุมจี้แจงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร

  การประชุมจี้แจงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร

 • แบบสำรวจ

  แบบสำรวจ

 • โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร

  โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร

 • การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • เจ้าหน้าที่ออกสำรวจโครงการ สรงและสศส กุมภาพันธ์ 64

  เจ้าหน้าที่ออกสำรวจโครงการ สรงและสศส กุมภาพันธ์ 64

 • การประชุมคณะกรรมการสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19

  การประชุมคณะกรรมการสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19

 • การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference โครงการ สธอ.

  การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference โครงการ สธอ.

 • การประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด

  การประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด

 • อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2564

  อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2564

 • การประชุมผ่านระบบ Video conference

  การประชุมผ่านระบบ Video conference

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรม

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรม

 • ชาวสถิติสมุทรสาครพร้อมใจกันรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

  ชาวสถิติสมุทรสาครพร้อมใจกันรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ

 • การประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ

  การประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ

 • การประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

  การประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

 • อบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  อบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

 • video confernce แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

  video confernce แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 • ประชุมประจำเดือน

  ประชุมประจำเดือน

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (19 ธ.ค.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (19 ธ.ค.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (12ธ.ค.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (12ธ.ค.2563)

 • ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร

  ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร

 • กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

 • พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด

 • พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร

 • การประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด ปี 2564)

  การประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด ปี 2564)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหามงคลรวมศาสนา

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหามงคลรวมศาสนา

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (28พ.ย.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (28พ.ย.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (21พ.ย.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (21พ.ย.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (14พ.ย.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (14พ.ย.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • การประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

  การประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • การประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ(NSO-GIS)

  การประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ(NSO-GIS)

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

 • พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด

 • การประชุมประจำเดือน กันยายนพ.ศ.2563

  การประชุมประจำเดือน กันยายนพ.ศ.2563

 • จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563

  จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 • ทดสอบระบบงานเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ทดสอบระบบงานเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา

 • พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้บริหาร

  โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้บริหาร

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.