covid unicef

 • ปลอดโรคไวรัส COVID-19

  ปลอดโรคไวรัส COVID-19

 • How to...ทำความสะอาด

  How to...ทำความสะอาด

 • ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล มาดี มีดีที่ข้อมูล

  ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล มาดี มีดีที่ข้อมูล

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2563

 • สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ส.2563-02

  สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ส.2563-02

 • สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สร้างเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาคารสูง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • ช่องทางกาารให้ข้อมูล มีหลายวิธีดังนี้

  ช่องทางกาารให้ข้อมูล มีหลายวิธีดังนี้

 • มาดี 2563

  มาดี 2563

 • 1 กรกฏาคม 2563 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  1 กรกฏาคม 2563 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • มารู้จัก...สำมะโนประชากรฯ

  มารู้จัก...สำมะโนประชากรฯ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

Previous
Next
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (21พ.ย.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (21พ.ย.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (14พ.ย.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (14พ.ย.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • การประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

  การประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • การประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ(NSO-GIS)

  การประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ(NSO-GIS)

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

 • พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด

 • การประชุมประจำเดือน กันยายนพ.ศ.2563

  การประชุมประจำเดือน กันยายนพ.ศ.2563

 • จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563

  จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 • ทดสอบระบบงานเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ทดสอบระบบงานเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา

 • พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้บริหาร

  โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้บริหาร

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน

 • พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า และตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า และตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 • พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล/สถานพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล

  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล/สถานพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล

 • พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็

 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ

  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ

 • กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร

  กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร

 • พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563

 • การประชุมแนวทางปฏิบัติาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  การประชุมแนวทางปฏิบัติาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 • พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) เนื่องในงานวัน

 • กิจกรรม big cleaning day ณ ภัตราคาร

  กิจกรรม big cleaning day ณ ภัตราคาร

 • การประชุมคณะกรรมการทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2563

  การประชุมคณะกรรมการทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2563

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์ ฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์ ฯ

 • โครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวิตมีสุขฯ

  โครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวิตมีสุขฯ

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 • โครงการสำรวจพัฒนาขีดความสามารถ

  โครงการสำรวจพัฒนาขีดความสามารถ

 • เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร

  เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร

 • เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ฯ

  เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ฯ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลฯ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลฯ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนฯ

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนฯ

 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

  วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

 • เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร

  เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร

 • จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563

  จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563

 • พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ

  พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ

 • กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

  กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

 • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร

  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร

 • กิจกรรมวัดนัดพบแรงงาน งานวันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร

  กิจกรรมวัดนัดพบแรงงาน งานวันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร

 • ธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองและพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง วันที่ 5 ธันวาคม 2562

  ธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองและพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง วันที่ 5 ธันว

 • พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.