• ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 • ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอกระทุ่มแบน

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอกระทุ่มแบน

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอบ้านแพ้ว

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอบ้านแพ้ว

 • พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

  พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 • ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการเน็ตประชารัฐ ฯ

  ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการเน็ตประชารัฐ ฯ

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง

  โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 (กรกฏาคม - กันยายน) พ.ศ.2561

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 (กรกฏาคม - กันยายน) พ.ศ.2561

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 • ผุ้ตรวจราชการกรมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครฯ

  ผุ้ตรวจราชการกรมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครฯ

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"

 • พิธีทำบุุญตักบาตรถวายบังคม ฯ

  พิธีทำบุุญตักบาตรถวายบังคม ฯ

 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT

 • สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

  สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

 • สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ประจำเดือนตุลาคม 2561

  สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า ประจำเดือนตุลาคม 2561

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562

 • สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 • สำรวจยอดขายรายไตรมาสที่ 3

  สำรวจยอดขายรายไตรมาสที่ 3

 • ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

  ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

 • สังคมผู้สูงอายุทางกับการส้รางทางเลือกการทำงาน

  สังคมผู้สูงอายุทางกับการส้รางทางเลือกการทำงาน

 • โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2561

  โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2561

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • งานมหกรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  งานมหกรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 • พื้นที่การก่อสร้างจังหวัดสมุทรสาคร

  พื้นที่การก่อสร้างจังหวัดสมุทรสาคร

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 2

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 2

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

 • การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

  การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 • การสำรวจการอ่านของประชากร

  การสำรวจการอ่านของประชากร

 • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

  การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1

 • การสำรวจธุรกิจทางกาารค้าธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม

  การสำรวจธุรกิจทางกาารค้าธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม

 • สำรวจองค์กรการเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

  สำรวจองค์กรการเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

 • โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร

  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร

 • ผลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร

  ผลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

 • ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถ

  ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถ

 • การสำรวจการทำงานเด็กในประเทศไทย

  การสำรวจการทำงานเด็กในประเทศไทย

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ICT 2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ICT 2561

 • โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ครั้งที่ 16 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

  โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ครั้งที่ 16 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.