เนื้อหา

ดีเดย์ 1 ตุลาคม “มาดี”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม (นอกเขตเทศบาล)

 

    สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป

    สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่ สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการแต่จะนำไปประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใดsum6

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.