เนื้อหา

๒๐ ตุลาคม วันสถิติโลก

14711337 671967242962053_8037392081981875534_o

  ๒๐ ตุลาคม วันสถิติโลกนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงวันสถิติโลก (World Statistics Day) ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ (20.10.2010)โดยการประกาศของคณะกรรมาธิการด้านสถิติแห่งประชาชาติ (UNSC) ซึ่งมีมากกว่า ๑๓๐ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่เข้าร่วมด้วย ซึ่งทุกๆ ปี จะมีการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสาเร็จของการนาข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อให้หน่วยสถิติตระหนักและยึดถือว่าการปฏิบัติงานด้านสถิตินั้น ต้องเป็นการให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพในการพัฒนาประชาคมโลกร่วมกันรวมทั้งการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงพลังของข้อมูลที่เป็นเครื่องมือ/เข็มทิศในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสาหรับวันสถิติโลกปีนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติ อยากเน้นย้าถึงความสาคัญของข้อมูลสถิติทางการ จะต้องมีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การวางแผน การตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย/ทิศทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติ ยังมุ่งเน้นที่จะใช้ศักยภาพของข้อมูลสถิติในการติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาววิไลลักษณ์ฯ กล่าว

 

 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.