โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

291162

 

 

 

 

 

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

1

 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560

วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2560

2

 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 (ผนวก สรง.)

วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2560

3

 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

ว้นที่ 7 - 20 ธันวาคม 2560

4

 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.)

วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2560

5

 สำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.)

วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2560

6

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2560

7

 สำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2560

8

 สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561

วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2560

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.